Apie mus
LTENRUGE

 

APIE MUS

Nuo 2007 m. sausio 18 dienos pasikeitė mūsų įstaigos pavadinimas, dabar vadinamės Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui.

 

„Kad būtum laimingas pats, padėk kurti laimę kitiems”

Nustatyta, jog paauglių neužimtumas yra vien as iš nusikalstamumą lemiančių veiksnių, todėl būtina įvairiomis prevencinėmis priemonėmis mažinti šį veiksnį. Kuo ankstesniame amžiuje bus teikiama reikiama pagalba, užkirstas kelias nepilnamečių nusikaltimams, tuo didesnė galimybė sumažinti socialinę atskirtį tarp svarbios visuomenės dalies – vaikų.

            Policija – socialinių paslaugų visuomenei teikėja, policijos misija – kartu su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis apsaugoti visuomenę nuo neigiamo nusikaltimų poveikio. Policijos vykdoma kokybiška prevencinė veikla gali smarkiai paveikti nepilnamečių elgesį.

Kalbant apie nepilnamečių nusikalstamumo ir narkomanijos prevenciją, pagrindinė institucija, iš kurios daug ko tikimasi, yra policija. Tačiau vyrauja ir kita nuomonė, kad policija mažiausiai gali padėti vaikams. Mes, dirbdami savo darbą ir įgyvendindami projektus, norime pakeisti šį susiformavusį klaidingą policijos institucijos įvaizdį.

Prieš aštuonerius metus Vilniaus miesto savivaldybėje buvo įregistruotas ir įsteigtas pirmas Lietuvoje, unikalus policijos klubas vaikams ir jaunimui. Klubo steigėjas – Vilniaus apskrities vyriausias is policijos komisariatas . Vilniaus miesto savivaldybės taryba, įvertinusi klubo veiklą ir p asiektus rezultatus, 2006 m . nusprendė tapti Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui dalininke.

           Policijos pareigūnai, dalyvaudami vaikų ir jaunimo klubo veikloje, organizuoja ir vykdo visuomenei labai naudingą darbą – ankstyvąją nusikaltimų prevenciją. Policijos klub as vaikams ir jaunimui atlieka socialinės rizikos vaikų kontroliuojamąją funkciją ir užima labai reikalingą tarpinę poziciją tarp socialinių institucijų, teikiančių pagalbą elgesio problemų turintiems vaikams ir jų šeimų nariams, bei teisėsaugos institucijų, taikančių baudžiamojo poveikio priemones.

         Vieninga policijos, socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialistų veikla, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, ir visapusiškos pagalbos visai šeimai sprendžiant nepilnamečių nusikalstamumo problemą akcentavimas yra pranašesnis už tradicinius metodus.

           Efektyvumo atžvilgiu, policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo modelis prevencinių dienos priežiūros centrų struktūroje yra daug žadantis. Nepilnamečių nusikalstamumas bei jų ksenofobinė ir rasistinė raiška turi būti analizuojama atsižvelgiant į socialinį kontekstą ir pirmiausia į tai turi būti žiūrima kaip į socialinę problemą. Policija ypač gerai pasirengusi teikti įvairiapusę paramą vaikams ir jaunimui, veikdama kaip autoritetas, teisinės informacijos ir institucinės pagalbos šaltinis. Baudžiamųjų priemonių taikymas bei rėmimasis pavėluota policijos veikla reikštų ėjimą keliu, kuris, remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų ir daugumos Europos šalių situacija, baigiasi akligatviu. Daugiau žadantis ir labiau apsimokantis variantas, taikomas vis daugiau šalių, būtų sukurti naują visapusiškos prevencijos strategiją, remiantis efektyviausiomis strategijomis. Lietuva turi pranašumą – ji ne tik turi galimybę išvengti kitose šalyse nepasitvirtinusių strategijų, bet ir turi Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui naują visapusiškos prevencijos modelį, kuris yra patobulintas, patikrintas ir pasirengęs pakeisti senąjį modelį.

Viena reikšmingiausių klubo programų yra “Vaikų dienos centrų” programa. Pagrindinis tikslas: ugdyti vaikus ir jaunimą , stengtis integruoti į visuomenę , suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus , neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos , siekti , kad jo elgesys pozityviai keistųsi.

      Nusikaltimų prevencija kainuoja mažiau nei nusikaltimų tyrimas. Veiksmingiausias ir efektyviausias vaikų nusikalstamumo ir narkotikų vartojimo problemų sprendimo būdas yra pirminė prevencija. 

Vykdome:

 • pirminę prevenciją – skirtą vaikams, norint užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams – formuojant sveiką gyvenseną, ugdant atsparumą neigiamiems reiškiniams dar prieš susiduriant su jais.
 • ankstyvąją prevenciją – skirtą vaikams, priklausantiems tam tikram kontingentui, kuriam būdingas padidėjęs kriminogeniškumas (vaikai, augantys nedarniose šeimose, piktnaudžiaujantys svaigiosiomis medžiagomis, rūkantys, vartojantys alkoholį);
 • teisioginę prevenciją - skirtą vaikams, kurie anksčiau elgėsi nusikalstamai arba darė administracinius ar kitokius rimtus teisės pažeidimus.

Vaikų amžius nuo 6 metų.

Vaikai į Dienos centrą patenka nukreipti:

 • mokyklų, seniūnijų socialinių darbuotojų;
 • vaikų teisės apsaugos specialistų;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros ir ugdymo departamento direktoriaus įsakymu;
 • policijos, pataisos inspekcijos  pareigūnų.

Nukreipimo priežastys:

 • mokyklos nelankomumas;
 • visuomenėje nepriimtinas elgesys;
 • priklausomybių problemos;
 • smurtavimas;
 • teisėtvarkos pažeidimai;

Savo veikloje ieškome priemonių, skirtų išaiškinti ir apriboti, neutralizuoti arba šalinti aplinkybes, sąlygojančias nepilnamečių nusikaltimus, nepriimtiną elgesį, bei nusikaltimus darančių nepilnamečių asmenybių formavimosį visumą.

Klube yra gana griežta tvarka, saugi aplinka. Vaikai susirenka į klubą po pamokų: padedami pedagogų gamina valgį , ruošia pamokas , žaidžia , lanko būrelius , konsultuojasi su psichologe ir kitais specialistais.

Vienas didžiausių projekto pasiekimų yra sukurtas ir veikiantis institucijų bendradarbiavimo tinklas. Viena iš pagrindinių institucijų šiame tinkle yra policija. Ji disponuoja informacija , kuri yra signalas , kad tokiam vaikui ar jaunuoliui reikalinga pagalba ir kurią pagal savo kompetenciją gali suteikti organizacija-tinklo dalyvė.

 Įstaigą yra aplankę daug vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų atstovų, policijos pareigūnų iš įvairių šalių. Jų nuomone, policijos klubo prevencinio darbo organizavimo modelis – tai ateities modelis.

           2008 m. Tarptautinė „Mentor“ asociacija, kuriai vadovauja Jos Didenybė Švedijos Karalienė Silvija, pirmą kartą apdovanojo nevyriausybinę organizaciją iš Lietuvos. Saint Tropeze (Prancūzija) š. m. birželio 28 d. vykusioje ceremonijoje, kurioje buvo apdovanoti geriausi narkomanijos prevencijos projektai, Vilniaus policijos klubo vaikams bei jaunimui projektas „Aš pats kuriu savo ateitį“ pripažintas geriausiu Inovacijų nominacijoje ir gavo 20 000 eurų piniginį prizą. Policijos darbuotojų įsitraukimas į socialinę veiklą buvo įvertintas kaip novatoriškas ir sektinas prevencinės veiklos pavyzdys.

Remdamasi tuo, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybė priėmė sprendimą atidaryti klubo filialą Grigiškėse. Grigiškių seniūnijos teritorija yra nutolusi nuo miesto centro, ten nepakankam as jaunimo laisvalaikio užimtum as . Klubo filialo įsteigim as šiame rajone padėtų atitraukti vaikus nuo žalingo gatvės poveikio.

BANKO SĄSKAITA LITAIS: sąskaitos Nr. LT 574010042400023893, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100